Dua hai Allah Pak dono jahan ki sari nematein

Dua hai Allah Pak dono jahan ki   sari nematein apko aata farmaye
Dua hai Allah Pak dono jahan ki 
sari nematein apko aata farmaye
Ameen

Comments