Alfaz ke nisbat khamoshi zada wazahat rakhti hai

Alfaz ke nisbat khamoshi zada wazahat rakhti hai
Alfaz ke nisbat khamoshi zada wazahat rakhti hai
Kyun ke
Khamoshi mein kabhi munafqat nahi hoti

Comments