Yaka yak .. besahara kar gaya hai

Yaka yak .. besahara kar gaya hai

Wo chopke se kinara kar gaya hai

ﯾﮑﺎ ﯾﮏ...... ﺑﮯ ﺳﮩﺎﺭﺍ ﮐﺮ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ

ﻭﮦ ﭼﭙﮑﮯ ﺳﮯ ﮐﻨﺎﺭﮦ ﮐﺮ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ

Comments