Tu Agar Jaane Laga Hai To Palat Kar Mat Daikh

Tu Agar Jaane Laga Hai To Palat Kar Mat Daikh

Maut Likh Kar Tw Qalam Torr Diya Jaata Hai

Comments