Aye humary Rab Agar Hum se bhool hogai ho

Aye humary RAB Agar Hum se bhool hogai ho
Ya koi khata ki ho tu humari pakar na karna
Aye humary RAB

Hum par wo bojh Na daal jo humse pehlay logon par dala tha
Aye humary RAB

Hum par wo bojh na dal jis ko othany ki ham main taqat na ho
Or hum se darguzar farma! Or hamain Bakhsh dey

Or hum par rehm kar
Tu hi humara Maalik hai Humain kafron ki Qoum par ghalba ata farma
Aameen

Post a Comment

0 Comments