70 Hooron Ko Girvi Rakh Kar  Hum..

70 Hooron Ko Girvi Rakh Kar 
Hum..

Jannat Mein Mangey Gy Tujh ko Khuda Se..

Comments