Usi ShaKhs Ne Hi Main Ne jis Par jeewan Waar Diya

Karb
~~~~
Usi ShaKhs Ne Hi
Main Ne jis Par jeewan Waar Diya

Mujhe Maar Diya
Mujhe Haar Diya

Comments