Eid sar par hai our

Eid sar par hai our.

Mere Chand ki khabar tak nahi.

Comments