Anna Ke Qaid khanye Ka ,Main Wo Baghi Sa Mujrim Hoon...

Anna Ke Qaid khanye Ka ,Main Wo Baghi Sa Mujrim Hoon

Jise Phansi Charha Daala , Muhabbat Ke Wakeelon Ne

Comments