Mujhe Aj kal Us Pathar Ki Taalash Hai

Mujhe Aj kal Us Pathar Ki Taalash Hai

Jo L0g Aksar Dil Par Rakh kar Kisi K0 Bh0l Jatay Hain

Comments